Bezpečnostní opatření COVID19

Chráníme své zaměstnance a zákazníky

Od počátku března vynakládáme maximální možné úsilí, abychom ochránili zdraví našich zaměstnanců, zákazníků, partnerů a samozřejmě i jejich rodin. Nic pro nás nemá v současné době větší prioritu!

 • Základem je absolutní důraz na hygienu a kontrola jejího dodržování.
 • Roušky jsou povinné od úterý KT12, tedy ještě dříve, než byly nakázány vládním rozhodnutím.
 • Všichni zaměstnanci podepsali souhlas s tím, že budou hlásit jakoukoliv zdravotní abnormalitu ve svém okolí. Jakýkoliv příznak u nich nebo u osoby v kontaktu znamená jediné, okamžitou karanténu.
 • Kdo mohl byl přeřazen na homeoffice nebo jiný flexibilní pracovní režim. Někteří kolegové museli zůstat na překážce, jiní čerpají přesčasy nebo dovolenou (dobrovolně).
 • Pracovníci, kteří zůstali ve firmě jsou rozděleni do mikrokolektivů, které mají nakázáno se nepotkávat.
 • V kancelářích důrazně dodržujeme pravidlo 1 kancelář = 1 maximálně jeden pracovník.
 • Zaměstnanci jsou rozdělení do projektových směn a mají nakázáno se na firmě nepotkat!
 • Do odvolání firma zakázala návštěvy na firmě. Návštěvy u našich zákazníků musí být předem hlášeny kvůli monitoringu rizik.
 • Nikdo nesmí používat MHD nebo jinou veřejnou dopravu pro dopravu do zaměstnání. Zajišťujeme svozy nebo dáváme služební auta k dispozici.
 • Všechny týmy se pravidelně schází formou videokonferencí. Všechny naše povinnosti vůči zákazníkům jsou v běhu a na všech se pracuje!
 • Kapacitu výroby umíme flexibilně měnit dle požadavků zákazníků.
 • Zesílenou interní komunikací pravidelně upozorňujeme na pravidla, hygienu, roušky atd. Zavedli jsme řadu nových kanálů, aby se informace dostala opravdu ke všem!
 • Komunikujeme s dodavateli o nových dodávkách bezpečnostních prvků (roušky, respirátory, atd) a hygienických prostředků (desinfekce) aby všeho bylo dost, bez ohledu na dobu trvání těchto pravidel.

A jak jsme to udělali přesně jsme již v úterý sepsali na LinkedIN.

#jsmevtomspolu #spolecnetozvladneme

 


 

Security measures COVID19

We protect our employees and customers

Since the beginning of March, we have been making every effort to protect the health of our employees, customers, partners and of course their families. Nothing has more priority for us at the moment!

 • It is based on the absolute emphasis on hygiene and compliance control.
 • The drapes are mandatory from Tuesday KT12, even before they were decreed by government decisions.
 • All employees have agreed to report any medical abnormality in their area. Any symptom in them or in a person in contact means a single, immediate quarantine.
 • Who could have been reassigned to homeoffice or other flexible working mode. Some colleagues had to stay on the barrier, others took overtime or leave (voluntarily).
 • The workers who stayed in the company are divided into micro-collectives that are prone not to meet.
 • In offices we strictly follow the rule 1 office = 1 maximum one worker.
 • Employees are divided into project shifts and are obliged not to meet at the company!
 • Until further notice, the business has banned visits to the business. Visits to our customers must be reported in advance for risk monitoring.
 • No one may use public transport or other public transport for transport to work. We provide pick-ups or make company cars available.
 • All teams meet regularly in the form of videoconferences. All our responsibilities to customers are in progress and we are all working!
 • We can flexibly change the production capacity according to customer requirements.
 • By means of intensified internal communication we regularly draw attention to the rules, hygiene, drapes, etc. We have introduced a number of new channels so that information gets to everyone!
 • We communicate with suppliers about new deliveries of safety features (masks, respirators, etc.) and sanitary products (disinfection) to keep everything going, regardless of the duration of these rules.
 • And as we did exactly, we wrote down on LinkedIN on Tuesday.

 

#weareinthistogether #wewillgetoverthistogether

FacebookLinkedInYoutubeEmail